สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบสัญญาณกันขโมย พร้อมติดตั้ง

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
12 กันยายน 2549             
รายละเอียด: กรมอนามัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบสัญญาณกันขโมย พร้อมติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยของกรมอนามัย
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/01_procure/show_notice.php?id=79480&display_status 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th