ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
28 กันยายน 2549 
รายละเอียด: ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบสัญญาณกันขโมยพร้อมติดตั้ง กำหนดให้ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 2549 และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเอกสารในบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองเสนอราคา จำนวน 5 รายได้แก่ 1. บริษัท เบอร์เรซ่าเทคโนโลยี จำกัด 2. บริษัท แอคเตอร์อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด 3. บริษัท ไทยซีคอม พิทักษ์กิจ จำกัด 4. บริษัท ทา - ชา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5. บริษัท พี เอส พี เทเลคอม (1989) จำกัด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ( นายพิษณุ แสนประเสริฐ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th