ประกวดราคาซื้อเพื่อการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงฯด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
24 ตุลาคม 2549             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเพื่อการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงฯสำหรับหน่วยงานที่ตั้งนอกอาคารกรมอนามัย จำนวน 16 วงจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
URL ที่เกี่ยวข้อง: hhttp://www.gprocurement.go.th/01_procure/fttp://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th