ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
25 ตุลาคม 2549 
รายละเอียด: สอบราคาจ้างเหมาบริการการบริหารจัดการประชุมส้วมโลก พ.ศ. 2549
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/01_procure/01_show_detail_5.php?id=69464 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th