ประกาศผลการประกวดราคารายการประกวดราคาซื้อเพื่อการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงฯ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
13 พฤศจิกายน 2549 
รายละเอียด: ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเพื่อการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานที่ตั้งนอกอาคารกรมอนามัย จำนวน 16 วงจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประดยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่และข้อเสนอตามเอกสารส่วนที่ 2 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเอกสารในบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แล้ว มีผู้สิทธิเสอนราคาเพียงรายเดียว จึงจัดซื้อโดยวิธีการยื่นซองราคาและต่อรองราคา ปรากฏว่า ผู้ประกวดราคาได้คือ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/01_procure/show_notice.php?id=83575&display_status 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th