ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร(นมผสม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
28 พฤศจิกายน 2549             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร(นมผสม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 รายการ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/01_procure/show_notice.php?id=87219&display_status 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th