สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
15 ธันวาคม 2549 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th