ประกาศผลการประกวดราคารายการประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Indinavir 400 mg

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
4 มกราคม 2550 
รายละเอียด: ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Indinavir 400 mg ชนิดแคปซูล จำนวน 5,000 ขวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Indinavir 400 mg ชนิดแคปซูล จำนวน 5,000 ขวด ดังกล่าวข้างต้น จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/01_procure/win_show.php?id=74064&display_st 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th