ประกาศผลการประกวดราคารายการประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Ritonavir 100 mg

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
4 มกราคม 2550 
รายละเอียด: ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Ritonavir 100 mg ชนิดแคปซูล จำนวน 2,500 ขวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2549 และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.7 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ และข้อเสนอตามเอกสารส่วนที่ 2 บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเอกสารในบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แล้ว มีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงจัดซื้อโดยวิธีการยื่นซองราคาและต่อรองราคา ปรากฏว่า ผู้ประกวดราคาได้ คือ องค์การเภสัชกรรม จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/01_procure/win_show.php?id=74061&display_st 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th