เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz 600 mg จำนวน 7,400 ขวด

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
9 มกราคม 2550 
รายละเอียด: ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย 1. ทางไปรษณีย์ ส่ง - คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 88/22 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 2. ทางโทรสาร หมายเลข 0 2590 4012 3. ทาง e - mail : pannee@health3.moph.go.th 4. ทั้งนี้ขอให้แจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย 5. สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 12 มกราคม 2550 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2590 4137-8
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/06_tor/view_tor.php?id=16396 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th