ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
4 ตุลาคม 2564             
รายละเอียด: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 567,100.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02968-7620
โทรสารติดต่อ: ต่อ 4869
อีเมล์ติดต่อ: yoothasak.t@anamai.mail.go.th