ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
11 ตุลาคม 2564             
รายละเอียด: ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย 1. ทางไปรษณีย์ส่ง - คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 88/22 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถ. ติวานนท์ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2590 4290-93 3. ทาง e-mail:pawitra.r@anamai.mail.go.th ทั้งนี้ขอให้แจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02590 4290
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th