ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
19 ตุลาคม 2564 
รายละเอียด: ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ วงเงิน 642,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ: 029687620
โทรสารติดต่อ: ต่อ 4869
อีเมล์ติดต่อ: yoothasak.t@anamai.mail.go.th