ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
20 ตุลาคม 2564             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904290
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th