ประกาศ ร่างประกวดและร่างประกาศ ซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
25 ตุลาคม 2564 
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศ ร่างประกวดและร่างประกาศ ซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02-5904449
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th