(ร่าง) ซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
25 ตุลาคม 2564             
รายละเอียด: กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (งบลงทุน) รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
โทรศัพท์ติดต่อ: 0259044593
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: rungsit.s@anamai.mail.go.th