ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
28 ตุลาคม 2564 
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักโภชนาการ 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02-5904331
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th