ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างผลิตเสื้อก้าวท้าใจ พร้อมจัดส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
10 พฤศจิกายน 2564 
รายละเอียด: ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างผลิตเสื้อก้าวท้าใจ พร้อมจัดส่ง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,800,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904593
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: rungnapa.d@anamai.mail.go.th