จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เตาเผาขยะติดเชื้อ พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
11 พฤศจิกายน 2564             
รายละเอียด: เตาเผาขยะติดเชื้อ พร้อมติดตั้ง
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ 
โทรศัพท์ติดต่อ: 0818841192
โทรสารติดต่อ: 054339042
อีเมล์ติดต่อ: