ประกาศประกวดราคาและเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
11 พฤศจิกายน 2564             
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904615
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th