ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
19 พฤศจิกายน 2564             
รายละเอียด: กองกิจกรรมทางกายมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904613
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th