จ้างขนส่งภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ ชุดทดสอบทางภาคสนาม (Field test kit)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
22 พฤศจิกายน 2564 
รายละเอียด: จ้างขนส่งภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ ชุดทดสอบทางภาคสนาม (Field test kit) ภายในวงเงิน 840,000.00 บาท
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ: 029687620
โทรสารติดต่อ: 4869
อีเมล์ติดต่อ: sukanya.s@anamai.mail.go.th