ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
28 กุมภาพันธ์ 2565             
รายละเอียด: ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904613
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th