ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุสำนักงาน

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
25 มีนาคม 2547 
รายละเอียด: ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุสำนักงาน จำนวน 74 รายการ ภายในวงเงิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th