ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
24 มิถุนายน 2547             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th