ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 รายการ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
21 มิถุนายน 2547 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 รายการ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th