ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
3 สิงหาคม 2547 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ดังนี้
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th