รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
13 กันยายน 2547             
รายละเอียด: ด้วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักส่งเสริมสุขภาพ จึงมีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักส่งเสริมสุขภาพดังต่อไปนี้
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th