สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
14 กันยายน 2547             
รายละเอียด: กรมอนามัย
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th