ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุสำนักงาน

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
18 มกราคม 2548 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุสำนักงานจำนวน 75 รายการ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการที่ 1-75)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th