แก้ไขเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
27 มกราคม 2548             
รายละเอียด: ตามที่กรมอนามัยได้ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 กลุ่ม ดังประกาศกรมอนามัยเลขที่ 4/48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2548 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น กรมอนามัยขอแก้ไขเอกสารประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ข้อ 1.1 ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกลุ่มที่ 1 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 6 คน ดังนี้
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th