ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1923 ประกาศ
ประกาศประกวดราคาและเปิดเผยราคากลางเช่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณออกซิเจน ปริมาณคาร์บอน ปริมาณการถ่ายเทของอากาศในห้อง Indoor จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    28 กันยายน 2564       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    22 กันยายน 2564       สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกันส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    21 กันยายน 2564       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    21 กันยายน 2564       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณออกซิเจน ปริมาณคาร์บอน ปริมาณการถ่ายเทของอากาศในห้อง Indoor จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    21 กันยายน 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ ชนิดตรวจหาแอนติเจน(SARS-CoV-๒ Rapid Test KIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    20 กันยายน 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า อาคารกรมอนามัย อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และสำนักงานในสังกัดกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    20 กันยายน 2564        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าอุปกรณ์วอร์รูมสำหรับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)    20 กันยายน 2564       กองแผนงาน
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกันส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการแยกกักตัวในชุมชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    17 กันยายน 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดความเข้มข้นออกซิเจนในหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ(แก้ไขเอกสารประกวดราคา ข้อ ๔.๕)    16 กันยายน 2564       สำนักส่งเสริมสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย