ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จำนวน
โครงการ
แผน
เงินงบประมาณ
รวมเป็นเงิน
เงินนอกงบประมาณ
รวมเป็นเงิน
ผล
เบิกเงินในระบบ GFMIS
รวมเป็นเงิน
เงินเหลือจ่าย
รวมเป็นเงิน
2564 ทุกหน่วยงานในกรมอนามัย     1042
501,217,460.04 377,903,000.78
466,573,729.94
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
สำนักทันตสาธารณสุข
สำนักโภชนาการ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
12
8
117
72
25
18
11
101
11
11
9
12
18
8
22
9
1
25
35
6
13
2
8
6
5
14
26
44
219
4
98
9
11
8
10
32
2
937,400.00
4,030,000.00 2,500,000.00
22,831,636.21 402,031.50
84,594,773.68 1,499,000.00
11,574,337.17 1,149,874.18
6,404,102.00
17,523,479.60 1,604,723.00
15,484,914.82 1,130,900.00
13,680,079.83
835,234.43 2,679,000.00
1,543,843.73
1,833,640.54
39,006,690.00
14,362,280.00
9,058,571.46 3,291,119.00
500,972.54
517,400.00
3,356,754.20 499,000.00
10,506,897.49 48,254,076.49
15,980,700.00 2,857,712.00
4,451,544.90
11,464,900.00
11,882,328.00 12,075,753.02
44,018,400.00 62,881,128.33
3,079,556.44 2,052,530.00
2,369,000.00 16,055,118.00
3,671,539.19 1,395,144.95
20,571,601.85 40,943,158.74
26,059,717.76 2,265,347.00
19,701,600.00 36,527,286.68
18,293,690.00 15,505,406.59
4,660,850.00 20,137,180.49
26,912,790.00 26,392,359.00
20,529,153.00 66,046,246.81
3,780,020.00
2,195,242.00 8,778,905.00
3,011,819.20 980,000.00
458,606.84
4,716,351.76
15,092,481.29
35,852,468.63
12,105,412.31
2,840,002.00
13,777,575.34
15,693,760.26
10,146,286.27
795,640.58
1,197,239.05
1,066,585.64
30,353,092.65
685,000.00
10,002,451.46
500,972.54
407,964.39
1,850,719.51
28,297,254.70
3,250,440.50
4,451,428.52
9,231,184.42
10,382,467.58
8,542,201.89
2,333,450.02
10,525,910.71
3,981,296.68
41,024,434.67
6,592,138.06
34,136,441.63
19,836,488.62
6,072,090.71
31,893,602.90
74,456,203.52
3,233,200.00
7,830,254.39
2,960,629.90