ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2062 ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM จำนวน 700,000 เล่ม และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง DAIM จำนวน 100,000 เล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    25 กุมภาพันธ์ 2565       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าและตู้โหลดไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 กุมภาพันธ์ 2565       ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    14 กุมภาพันธ์ 2565        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงป้องกันโควิด เพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยง ของประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปิดประเทศป้องกันโควิด - 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    11 กุมภาพันธ์ 2565        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2    9 กุมภาพันธ์ 2565        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาออกแบบศูนย์วิจัยและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย โดยวิธีคัดเลือก    9 กุมภาพันธ์ 2565        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    4 กุมภาพันธ์ 2565       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลางจ้างเหมาบริการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงป้องกันโควิด เพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยง ของประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปิดประเทศป้องกันโควิด - 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    3 กุมภาพันธ์ 2565        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าและตู้โหลดไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    1 กุมภาพันธ์ 2565        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารกรมอนามัย อาคาร 2 – 4 และปรับปรุงลิฟต์อาคารกรมอนามัย อาคาร 3 – 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    1 กุมภาพันธ์ 2565        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  หน้าแรก...[ 1 ][ 2 ][ 3 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]...หน้าสุดท้าย