จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
19 เมษายน 2565 
รายละเอียด: ตามเอกสารแนบ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904189
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: Phirakan.m@anamai.mail.go.th